0 items - 0.00lei 0

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului Mesteritdecodru.ro

 1. Condiții generale
 2. Proprietatea intelectuala
 3. Utilizarea conținutului “Mesteritdecodru.ro”
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Buletinele informative electronice
 6. Tranzacții
 7. Înregistrare, parole și responsabilități
 8. Modificarea conținutului sau a condițiilor de utilizare
 9. Forța majora
 10. Diverse
 11. Legea aplicabila și jurisdicția

Condiții Generale

Va recomandam să studiați acest document cu atenție înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

(i) UTILIZAREA în CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală prin website Mesterit de Codru își rezerva dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, va invitam să recitiți periodic prezentul document. Daca, în orice moment, doriții să nu mai acceptați în întregime prevederile acestui document, aveți posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.
(ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.Mesteritdecodru.ro, denumit în continuare în acest document “Mesteritdecodru.ro”, este un produs al Mesterit de Codru (denumit în continuare în acest document “Mesterit de Codru”).
Toate drepturile de copiere, reproducere și distributie sub orice forma sunt rezervate și aparțin Mesterit de Codru, în conformitate cu legislația în vigoare în Romania.
(iii) Conținutul Mesterit de Codru și al publicațiilor sale nu reprezintă un punct de vedere oficial al instituțiilor, organizațiilor și persoanelor care au furnizat informațiile prezentate în cadrul Mesteritdecodru.ro
(iv) Echipa Mesteritdecodru.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informații corecte despre parteneri și serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil.
(v) Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și Mesteritdecodru.ro nu pot fi făcuți răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informații prezentate în acest website. Mesteritdecodru.ro și Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală nu își asuma răspunderea, în nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de Mesteritdecodru.ro.
Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și Mesteritdecodru.ro nu pot garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe/de pe Mesteritdecodru.ro sau în orice alta forma nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive, deoarece aceste sisteme și programe software nu sunt realizate de către/sub controlul Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală sau Mesteritdecodru.ro.
(vi) Fiecare utilizator al Mesterit de Codru este de acord ca, la cererea Mesterit de Codru, să exonereze de răspundere Mesteritdecodru.ro și Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecata și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Proprietatea intelectuala

Prin utilizarea acestui website recunoașteți ca Mesteritdecodru.ro și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul Mesteritdecodru.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substanțial de efort, timp și bani și ca ele constituie proprietatea intelectuala a Mesterit de Codru (după caz).

Conținutul și designul Mesteritdecodru.ro, precum și orice alt material având legătură cu Mesteritdecodru.ro  trimis prin e-mail sau furnizat în orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design și orice alte materiale) aparțin Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Cu excepția situațiilor precizate expres în prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului Mesteritdecodru.ro  fără a deține o permisiune scrisa prealabila în acest sens din partea Mesterit de Codru. Este interzisa în orice situații utilizarea numelui Mesteritdecodru.ro sau Mesterit de Codru sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele Mesteritdecodru.ro sau Mesterit de Codru fără aprobarea scrisa prealabila a Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală.

Orice persoana fizica sau juridica poate contacta Mesteritdecodru.ro  și poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, în limitele reglementarilor legale în vigoare. Trimițând orice informație sau material către Mesteritdecodru.ro sau Mesterit de Codru, recunoașteți Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală dreptul deplin, permanent și irevocabil de a modifica și utiliza informațiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta și comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informații. Recunoașteți ca nu aveți nici un drept de a solicita orice forma de contraprestație pentru aceste informații sau documente. Pentru toate aceste informații și materiale, garantați în mod explicit ca: (a) dețineți sau controlați conform legii toate drepturile care va permit să transmiteți informațiile sau documentele respective; (b) ca aceste informații sau documente sunt adevărate; (c) ca utilizarea acestor informații sau documente nu încalcă prevederile prezentului document și nu afectează alte persoane. Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și Mesteritdecodru.ro nu își asuma nici o responsabilitate legata de aceste informații sau materiale.

Utilizarea conținutului „Mesteritdecodru.ro”

Este interzisa utilizarea Mesteritdecodru.ro și a serviciilor și produselor oferite sau comercializate prin intermediul Mesteritdecodru.ro în modalități sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.
Fiecare utilizator al Mesteritdecodru.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informațiile prezentate prin intermediul Mesteritdecodru.ro într-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru Mesteritdecodru.ro.
Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a Mesteritdecodru.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.
Conținutul Mesteritdecodru.ro poate fi vizualizat numai pentru folosința personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intenție comerciala. Dreptul de utilizare a Mesteritdecodru.ro:

 1. a) este individual (aparține numai utilizatorului care accesează Mesteritdecodru.ro  și nu poate fi transmis în nici un fel unei alte persoane) și ne-exclusiv.
 2. b) permite obținerea anumitor materiale realizate de către Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și Mesteritdecodru.ro și publicate prin intermediul Mesteritdecodru.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală și Mesteritdecodru.ro. Este interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale.
 3. c) nu permite reproducerea, modificarea sau afișarea precum și participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea sub orice forma, în întregime sau parțiala, a conținutului Mesteritdecodru.ro. Fac excepție cazurile în care Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală acorda unui beneficiar nominalizat, în scris și în anumite condiții expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactați Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală folosind informațiile afișate în pagina de contact.

Este interzisa redistribuirea sau publicarea informațiilor și documentelor prezentate în cadrul Mesteritdecodru.ro sau sub numele Mesteritdecodru.ro fără acceptul scris prealabil al Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală indiferent de instrumentele prin intermediul cărora se realizează distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, rețele de calculatoare, afișarea în cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea Mesteritdecodru.ro și a informațiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea Mesteritdecodru.ro și a informațiilor oferite prin intermediul sau pentru a îmbunătăți calitatea altor informații vândute sau oferite de un utilizator al Mesteritdecodru.ro către terțe părți.
Este interzisa utilizarea numelui Mesteritdecodru.ro și a Mesterit de Codru precum și denumirile serviciilor oferite prin intermediul Mesteritdecodru.ro în orice mod care creează în mod eronat impresia ca exista o legătură directa intre persoana care utilizează aceste nume sau denumiri și proprietarii, administratorii sau angajații Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală sau Mesteritdecodru.ro.
Orice alta situație neprecizata aici necesita consultarea și acordul prealabil al Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală.
Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în Romania.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui site, Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii pe internet.

Sunteți obligat(a) să furnizați unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) și puteți în mod opțional să furnizați alte informații suplimentare (indicate în anumite pagini din site), toate aceste informații fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către dvs. determina imposibilitatea accesorii serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile obligatorii respective.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații și anumiți colaboratori ai Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală care se ocupa de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata, la  Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală, Strada Câmpului, nr. 96, Reghin, MS-545300.
Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam să ne informați cat mai curând posibil.

Buletinele informative electronice

Mesteritdecodru.ro  poate transmite părți din conținutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul poștei electronice (e-mail). Utilizarea informațiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza în concordanta cu prevederile prezentului document.
Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al Mesteritdecodru.ro  echivalează cu acceptarea explicita a dreptului Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală si/sau a operatorilor săi de marketing direct de a păstra, prelucra și utiliza datele furnizate în momentul abonării în condițiile Legii 677/2001.
Prin abonarea la buletinele informative al Mesteritdecodru.ro sunteți de acord să fiți incluși în baza de date a Mesterit de Codru și să primiți ocazional informații promoționale prin e-mail sau posta. Membrii înscriși în baza de date certifica faptul ca își cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală poate deține informații despre Dumneavoastră, oferite de Dumneavoastră printr-un formular de înregistrare. Aceste informații pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon etc.
Informațiile despre Dumneavoastră pot fi folosite doar în scopuri asociate comercializării și promovării serviciilor si/sau produselor Mesteritdecodru.ro și ale Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală, cum ar fi: procesarea cererilor Dumneavoastră; oferirea de produse si/sau servicii către Dumneavoastră; facturare; soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către Dumneavoastră; contactarea Dumneavoastră (inclusiv prin posta, e-mail sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale Mesteritdecodru.ro și ale Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală; înregistrarea informațiilor despre Dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor si/sau a altor beneficii.

Tranzacții

Mesteritdecodru.ro  poate fi folosit de către unii dintre partenerii săi de afaceri drept baza pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii. în aceasta situație, contractul care va reglementa relația dintre cumpărător și furnizorul de produse și servicii respectiv nu va implica Mesteritdecodru.ro și Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală.

Înregistrare, parole și responsabilități

Ca parte a procesului de înregistrare necesar pentru obținerea accesului la anumite porțiuni ale Mesteritdecodru.ro, utilizatorul trebuie sa-si aleagă un set de informații de accesare (Nume de utilizator și Parola). în acest scop, trebuie furnizate anumite informații necesare pentru înregistrare, informații care trebuie să fie adevărate, complete și actualizate. Numele de utilizator sau Parola trebuie să nu fi fost deja alese de un alt utilizator al Mesteritdecodru.ro  și să nu fie considerate ofensatoare sau nepotrivite de către Mesterit de Codru. Mesterit de Codru poate refuza să permită accesul daca o parte din informațiile furnizate în procesul de înregistrare nu pot fi verificate.

Aceste informații de accesare sunt confidențiale. Utilizatorul care a obținut aceste informații în urma abonării se angajează să protejeze confidențialitatea lor și să nu le comunice nici unei alte persoane. Utilizatorul respectiv este în întregime responsabil pentru folosirea și activitatea desfășurata prin intermediul contului sau de utilizator.
Fiecare set de informații de accesare (Nume de utilizator și Parola) permit accesarea Mesterit de Codru de către un singur utilizator. Este interzisa utilizarea în comun a informațiilor de accesare. Mesteritdecodru.ro  nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele de calculatoare (LAN) la conținutul sau. în situația în care astfel de situații sunt descoperite, Mesterit de Codru își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul furnizat de respectivele informații de accesare, fără posibilitatea returnării sumelor de bani care au rămas nefolosite din abonamentul plătit.
Va recomandam să nu dezvăluiți nimănui informațiile de accesare. Mesteritdecodru.ro și Mesterit de Codru nu vă va cere niciodată informațiile de accesare în mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfătuim să nu dezvăluiți aceste informații persoanelor care va cer acest lucru. Ori de cate ori aveți posibilitatea, utilizați butonul “Ieșire” și închideți fereastra programului de navigare pe Internet (browser) atunci când nu mai doriții să vizualizați conținutul Mesteritdecodru.ro.
In cazul funcționarii necorespunzătoare a informațiilor de accesare a Mesteritdecodru.ro (imposibilitatea accesorii website-ului, lipsa accesului la anumite servicii incluse în abonamentul deținut de utilizator etc.), abonatul trebuie să anunțe cat mai curând Mesteritdecodru.ro sau Mesterit de Codru, care va comunica în cel mai scurt timp posibil momentul când problema identificate va fi rezolvata.
In cazul pierderii informațiilor de accesare, aceasta situație trebuie anunțata către Mesteritdecodru.ro sau Mesterit de Codru printr-o notificare oficiala transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresa precizata în pagina de contact. Pana cel târziu la finalul următoarei zile lucrătoare după ziua primirii notificării de către Mesterit de Codru, va fi realizat un nou set de informații de accesare care va fi trimis prin posta recomandata cu confirmare de primire către abonat.
Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul Internet-ului nu poate fi garantata a fi absolut sigura. în consecința, în ciuda eforturilor Mesteritdecodru.ro și Mesterit de Codru de a proteja informațiile furnizate de abonați, nu poate fi asigurata sau garantata securitatea totala a informațiilor transmise de abonați către Mesteritdecodru.ro, către și de la serviciile online sau produsele accesibile din Mesteritdecodru.ro. Va rugam să aveți în vedere faptul ca orice informație trimisa către noi se va face pe propriul risc al utilizatorului.

Modificarea conținutului sau a condițiilor de utilizare

Mesterit de Codru își rezerva dreptul de a modifica, adaugă, suspenda sau șterge porțiuni ale conținutului Mesteritdecodru.ro sau de a schimba specificațiile tehnice legate de utilizarea Mesteritdecodru.ro  în orice moment. De asemenea, Mesterit de Codru își rezerva dreptul de a restricționa, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al Mesteritdecodru.ro.
Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor Mesteritdecodru.ro. Cea mai recenta versiune a Termenilor și Condițiilor de Utilizare poate fi accesata în documentul publicat în aceasta pagina.

Forța majora

Mesteritdecodru.ro  este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna). Mesteritdecodru.ro  poate suferi întreruperi temporare ale funcționarii în scopul realizării de activități de întreținere.
Mesterit de Codru nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de către Mesteritdecodru.ro  sau de către publicațiile apărute în legătură directa cu Mesteritdecodru.ro , daca întârzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de voința sau Mesterit de Codru. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic utilizat de către Mesterit de Codru, funcționarea defectuoasa sau oprirea serverelor pe care este postat Mesteritdecodru.ro, lipsa funcționarii conexiunii la Internet, acțiunea virușilor informatici, accesul neautorizat în sistemele Mesteritdecodru.ro, erorile de operare, greva etc.

Diverse

Verificarea informațiilor din Mesteritdecodru.ro
Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală urmărește permanent să ofere informații actualizate și corecte. în cazul apariției oricăror erori de aceasta natura, utilizatorii sunt invitați să anunțe un reprezentant al Mesteritdecodru.ro , care va verifica în cel mai scurt timp posibil situația semnalata și va opera eventualele corecții necesare. în acest scop va invitam să utilizați pagina de contact.

Servicii cu termeni de utilizare distincți
Unele servicii oferite de Mesteritdecodru.ro pot face obiectul unor termeni și condiții de utilizare diferiți, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil putând fi studiați înainte de folosirea serviciului.
In particular, va recomandam să citiți Termenii și condițiile de utilizare ale serviciului de informare oferit de către Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală prin Mesteritdecodru.ro , la adresa http://www.Mesteritdecodru.ro.

Publicitatea în Mesteritdecodru.ro
In interiorul conținutului Mesteritdecodru.ro  pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală nu este responsabil în nici o măsura pentru conținutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală nu este responsabil pentru conținutul paginilor web la care se face trimitere din conținutul Mesteritdecodru.ro.

Notificari
Orice notificare oficiala către Mesteritdecodru.ro sau Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală trebuie trimisa în scris, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa sau numărul de fax menționate în pagina de contact.
Orice alta modalitate de contact are caracter neoficial și va fi considerata ca având doar un rol de informare generala.

Legea aplicabilă și jurisdicția
Drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document pentru Mesteritdecodru.ro și Romanța Dana Codruța Inteprindere Individuală, pe de o parte, și fiecare utilizator al Mesteritdecodru.ro, pe de alta parte, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea romana în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre soluționare în fata instanțelor romanești.
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se încadrează în prevederile legale în vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate în măsura maxima posibila, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor rămâne în vigoare.

Mai ai alte întrebări? Scrie-ne pe contact@mesteritdecodru.ro, pe Whatsapp, Facebook sau Instagram iar noi iți vom răspunde în cel mai scurt timp!